ประกันกลุ่ม

การประกันชีวิตกลุ่ม

คุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณี เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกทั้งในและนอกประเทศ  เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯ จะจ่ายเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยผู้นั้น

 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

คุ้มครองการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  และเป็นผลโดยตรงให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ  ภายใน180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุนั้น

1. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อบก. 1

2. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อบก. 2

3. การประกันค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (รพก.)

 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยทุพพลภาพกลุ่ม

คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือ ทุพพลภาพถาวร

1. การประกันทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วย (TPI)

2. การประกันทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ (ทพก.)

 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย ซีไอ กลุ่ม

คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง ตามคำนิยามของโรคในสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทได้รับหลักฐานทางการแพทย์ของการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดเพียงพอที่จะสามารถวินิจฉัยได้  บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย และให้ถือว่าความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยรายบุคคลตามสัญญาเพิ่มเติมสิ้นสุดผลบังคับ

 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

1. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยใน (IPD)

2. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยนอก (OPD)

3. การรักษาทันตกรรม (Dental Care Benefit)

4. การคลอดบุตร (Maternity Benefit)

5. การรักษาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Benefit)


ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกรับบริการ