ลดหย่อนภาษี ผลตอบแทนสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออมเงิน 22,500 บาท คุ้มครองชีวิต 145,000 บาท ได้เงินคืน ปีละ 3,000 บาท นำไปลดหย่อนภาษีได้ 22,500 บาท


ออมเงิน 106,250 บาท คุ้มครองชีวิต 725,000 บาท ได้เงินคืน ปีละ 15,000 บาท นำไปลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท


 • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 186%*
 • รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานและสูงถึง 145%*
 • รับเงินจ่ายคืนทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 13 สูงสุดถึง 5%*
 • หากผู้เอาประกันภัยกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทฯ 
 • จะชำระเบี้ยประกันภัยให้จนครบ 7 ปี**
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี
 • หมายเหตุ

  กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย 

  ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง