P.A. Family (แบบครอบครัว)

รายละเอียดเพิ่มเติม

P.A. Family ความอิสระในการเลือกสรรความคุ้มครอง

 • ให้อิสระในการซื้อสูงสุดได้ถึง 7 คนต่อกรมธรรม์
 • สมาชิกในครอบครัว ได้รับส่วนลด 10%
 • สมาชิกในครอบครัวสามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองได้สูงสุดเท่าผู้ถือกรมธรรม์หลัก

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

 • อายุที่รับประกันภัย
  • ผู้ขอเอาประกันภัยและคู่สมรส 16-75 ปี
  • บุตร 1-25 ปี
  • บิดา-มารดา,พี่น้อง (นามสกุลเดียวกัน) ไม่เกิน 75 ปี
 • อาณาเขตความคุ้มครอง : ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 • สมาชิกทุกคนจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
 • เฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ1 และ 2 เท่านั้น
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แผนความคุ้มครอง ลูกค้าสามารถเลือกแผนความคุ้มครองเนื่องมาจากอุบัติเหตุได้ 7 แผน ดังนี้

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5**แผน 6**แผน 7**
เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* สูงสุดไม่เกิน100,000200,000300,000500,0001,000,0001,500,0002,000,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100,000200,000300,000500,0001,000,0001,500,0002,000,000
ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย   สูงสุดไม่เกิน100,000200,000300,000500,0001,000,0001,000,0001,000,000
เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* จากอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน
50,000100,000150,000250,000500,000500,000500,000
เงินค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน10,00020,00030,00050,000100,000100,000100,000
อายุเบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับ ผู้ถือกรมธรรม์
16 – 60 ปี7009991,3992,1994,1995,2007,000
61 – 65 ปี8001,2991,6992,6994,699--
66 – 70 ปี9001,4992,1993,1995,999--
71 – 75 ปี1,5001,9992,7994,1997,999--
อายุเบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับ สมาชิกในครอบครัวของผู้ถือกรมธรรม์
1 เดือน – 15 ปี6308991,2591,979---
16 – 60 ปี6308991,2591,9793,7794,6806,300
61 – 65 ปี7201,1691,5292,4294,229--
66 – 70 ปี8101,3491,9792,8795,399--
71 – 75 ปี1,3501,7992,5193,7797,199--

* ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์