โครงการ SME คุ้มชัวร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย 
1. ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย แบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 : 10 ปี
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย : 1 ปี
(ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 64 ปี และให้ความคุ้มครอง ถึงอายุ 65 ปี)
2. อายุของผู้เอาประกันภัย : 15 ปี – 55 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
4. การตรวจสุขภาพ : ไม่มีการตรวจสุขภาพ (การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย)


เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ


1. ลูกค้าที่สมัครโครงการ SME คุ้มชัวร์ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 เลือกชำระเบี้ยประกันภัยรายปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
2. ลูกค้าจะได้รับ Voucher code มูลค่า 500 บาท สำหรับใช้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์ส ผ่าน eShop ของแบลคมอร์ส (https://www.blackmores.international/th/) ได้ โดยกำหนดยอดซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไปต่อการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่ง Voucher code ให้ทาง SMS ของลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในใบคำขอภายใน 60 วันนับแต่วันที่ระบุไว้ในใบคำขอ
4. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์
5. ลูกค้า สามารถใช้ Voucher code ที่ได้รับ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับโค้ด - 31 ธันวาคม 2561
6. จำกัดการใช้ 1 Voucher code ต่อ 1 การสั่งซื้อ หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไปได้ และไม่สามารถเปลี่ยน Voucher code เป็นเงินสดได้
7. เงื่อนไขการใช้ Voucher code เป็นไปตามที่ Blackmores กำหนด
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความคุ้มครอง

1. ตารางแผนความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

ความคุ้มครอง (จำนวนเงินเอาประกันภัย)

แบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10

100,000

100,000

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย

50,000

75,000

หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัย
 

2. ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

ผลประโยชน์ของแบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10

ผลประโยชน์

ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย

ผลประโยชน์

แผน 1

แผน 2

1.ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 120 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งและถือเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายในข้อ 2

2,000

3,000

2.ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*

50,000

75,000

3.ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ (ไม่เกิน 5 เท่าของค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายตามข้อ 2)

250,000

375,000

การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- โครงการ SME คุ้มชัวร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย

* การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และ ให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้ง หรือมากกว่า ด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาล แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
 

ตัวอย่างความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
เลือกแผน 1 ชำระเบี้ยรายเดือน เดือนละ 764 บาท
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย 50,000 บาทต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี

กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 • ห้องปกติ: รับความคุ้มครอง ค่าห้อง และค่าบริการพยาบาลประจำวันสูงสุด 2,000 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 120 วัน)
 • ห้องICU: จ่ายตามจริง
      √ ค่าแพทย์ตรวจรักษาประจำวันต่อวัน
      √ ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการต่อการเข้าพักรักษา
      √ ค่าแพทย์วิสัญญี
      √ ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
      √ ค่ายากลับบ้าน ตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
      √ ค่ากายภาพบำบัด
      √ ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆแล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 315
 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย  หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญา ประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย

มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมถึงสภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือสภาวะผิดปกติต่างๆ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้มีการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือ ปัญหาด้านพัฒนาการ หรือ โรคทางพันธุกรรม
2. โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

หมายเหตุ ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง