Smart Health เหมาจ่ายค่ารักษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าห้องสูงสุด 10,000 บาทต่อคืน ค่าบริการพยาบาลต่อปีกรมธรรม์สูงสุด 5,000,000 บาท