เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออมเงินปีละ 20,000 บาท เพื่อยามเกษียณ รวมผลประโชยน์ตลอดสัญญา 1,829,378.62 บาท (รีไทร์เมนท์ พลัส 60)

ออมเงินปีละ 50,000 บาท เพื่อยามเกษียณ รวมผลประโชยน์ตลอดสัญญา 4,573,469 บาท (รีไทร์เมนท์ พลัส 60)

ออมเงินปีละ 100,000 บาท เพื่อยามเกษียณ รวมผลประโชยน์ตลอดสัญญา 9,146,938.01 บาท (รีไทร์เมนท์ พลัส 60)